rudolphvalentino:

Rudolph Valentino ca. 1923

haroldlloyds:

Happy Birthday Rudolph Valentino 
May 6, 1895 – August 23, 1926

Beyond the Rocks, 1922

THEME ©